Ugrás a tartalomhoz
2022.03.18 P.

Óvodai beiratkozás

Hirdetmény

a 2022/2023. nevelési év óvodai beiratkozásának rendjéről

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján, Abony Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 41/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.6.1.1. pontjában biztosított, Képviselő-testület által átruházott hatáskörömben eljárva Abony Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák beiratkozásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg.

Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik vagy tartózkodik.

A beiratkozás időpontja, módja

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

                                               2022. április 25. (hétfő)           800-1200 óra

                                               2022. április 26. (kedd)           800-1200 óra

                                               2022. április 27. (szerda)         800-1200 óra

                                               2022. április 28. (csütörtök)    800-1200 óra

                                               2022. április 29. (péntek)        800-1200 óra

A beiratkozás a fent megjelölt napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodákban, a beíratás idején aktuális járványügyi szempontok figyelembevételével történik

 

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda

2740 Abony, Köztársaság út 11/a

06-70/658-2956; 06-53/360-211

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde

2740 Abony, Bethlen Gábor utca 3-5.

06-53/360-132

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

2740 Abony, Tószegi út 58/A

06-53/360-825

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

A beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni!

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Pest Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). A bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, Ügyfélkapus hitelesítéssel, vagy Ügyfélkapu hiányában az űrlap – nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni (elérhetősége: www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpont/külföldre távozás bejelentése).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, a nevelésükre jogosult intézmények:

Abony Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák ellátják a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését.

Az óvodák alapító okiratuk szerint gondoskodnak:

  • a beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, orrhangzós beszéd, beszédritmus zavara, diszfónia, disarthria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszéd megértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása),
  • az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő,
  • az érzékszervi fogyatékos, hallási fogyatékos,
  • az autizmus spektrum zavarral küzdő,
  • a mozgásszervi fogyatékos

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről, ellátásáról.

Az óvodák felvételi körzete

Az óvodák felvételi körzetét jelen hirdetmény melléklete tartalmazza.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasításra vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig (2022. május 29.).

A jogorvoslati eljárás szabályai

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Abony Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A Jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.


Abony, 2022. március 18.

                                                                                                              Pető Zsolt

                                                                                                            polgármester

 

A témával kapcsolatos hirdetmény IDE kattintva elérhető

Szülői szándéknyilatkozat INNEN letölthető

Óvodák felvételi körzethatárai ITT

1813 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak