Ugrás a tartalomhoz
2022.01.14 P.

Döntés a polgármester tiszteletdíjáról

Abony Város képviselő- testülete 2022. január 13-i rendkívüli ülésén döntött a polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.

Erre jogszabály módosítás miatt volt szükség. A változtatást Abony Város Önkormányzat képviselő- testülete elfogadta.

Az ezzel kapcsolatos előterjesztés IDE kattintva is olvasható.

Az előterjesztés szerint:

 

A Magyar Közlöny 2021. december 21. napján megjelent 235. száma tartalmazza a polgármesteri illetményeket érintő jogszabályváltozást.

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-a módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdéseit. A módosítás 2022. január 01. napjától hatályos.

Ez alapján a polgármester illetményére az alábbi szabályok vonatkoznak:

„71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

(2)  A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.

(3)   A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.

(4)   A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

Az Mötv. fenti módosítása alapján a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia a polgármester illetményéről és költségtérítéséről.

Az illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. Fontos, hogy az illetmény összege tekintetében (a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményét, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége.

Fenti rendelkezések alapján a polgármester illetményét 975 000 Ft-ban, költségtérítését 146 250 Ft-ban kell megállapítani.

Az illetmény és a költségtérítés megállapítása során figyelemmel kell lenni az Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglaltakra is, azaz az adott ügyben a személyes érintettséget be kell jelenteni és a kizárásról az érintett képviselő (polgármester, alpolgármester) kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testületnek döntenie kell.

Az Mötv. 35. § (4) bekezdése értelmében a polgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.

Magyarország Kormánya 2021. február 08. napjától az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése értelmében a koronavírus világjárvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország egész területére.

 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-a alapján:

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2021. június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében:

 

„1. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.”

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

 

……/2022. (I.13.) számú Képviselő-testületi határozat

a polgármester illetményének és költségtérítésének módosításáról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét 2022. január 01. napjától bruttó 975.000,-Ft-ban, azaz bruttó kilencszázhetvenötezer forintban állapítja meg.
  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester költségtérítését a részére megállapított illetmény (975.000, -Ft) 15-%-ában, 250, - Ft-ban, azaz száznegyvenhatezer-kettőszázötven forintban állapítja meg 2022. január 01. napjától.
  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére.
937 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak