Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2024.06.04 K.

Megosztjuk a polgármesteri programot

Pető Zsolt polgármester nyilatkozata

Nagy szeretettel és tisztelettel ajánlom mindenkinek polgármesteri programomat

Kérem, a június 9-i önkormányzati választások alkalmával támogassák szavazataikkal a VFE csapatát, önkormányzati képviselőjelöltjeinket.

Polgármesteri és képviselői munka fő irányai

Az elmúlt években számtalan alkalommal kérdeztek arról, hogy a városvezetés milyen stratégiák mentén igyekszik megvalósítani a település gazdasági programjában, a Szerelek Abony Programban megfogalmazott célokat. Három fő területet szoktam bemutatni, melyek önállóak, ugyanakkor egymással összefüggő halmazokat alkotnak, egyben átölelik a mindennapi munkánkat. Ezek közül az első a kötelező és önként vállalt feladataink, melyeket részben jogszabályok határoznak meg (például bölcsőde működtetése), részben pedig helyi döntések hozták létre, esetenként évtizedek óta működő szolgáltatás, mint például a városi strand működtetése. Második helyen említem a településfejlesztést (ide tartozik az utak, épületek, egyéb infrastruktúra építése és felújítása), mely a leglátványosabbak ugyanakkor a legtöbb pénzforrást igénylő feladat. Harmadik, de nem utolsó feladatunk a városi közösség építése és fejlesztése kisebb és nagyobb programokkal, közösségi élményekkel és a városmarketinggel.

Pénzügyi kereteink

2019-es megválasztásunk óta eltelt időszakban, legyen az járvánnyal sújtott vagy rezsiválsággal terhelt időszak, megfelelő pénzügyi kereteket tudtunk teremteni, kiegyensúlyozottan gazdálkodtunk. Pénzügyi forrásaink nem csak a mindennapi működéshez, hanem kisebb léptékű beruházásokhoz is megfelelő hátteret biztosítottak, ami mellett tartalékokat is tudtunk képezni. Az idei költségvetés számait tekintve önkormányzatunk 4.651.966.774.-Ft bevételi és kiadási összegekkel számolhat. A központi költségvetésből 1.698.896.089.-Ft bevételünk érkezik, helyi adóbevételünk 417.661.059.-Ft illetve működési bevételünk 341.126.616.-Ft összegben várható. Kiadási oldalon a mindennapi működési kiadásai képezik a legnagyobb összeget (ezen belül szerepelnek a bérek, járulékok és dologi, rezsi kiadások) de ez mellett jelentős összeg, 1.700.841.511.-Ft céltartalék áll rendelkezésre a beruházásokra és 80.000.000.-Ft fejlesztésekre.

Az önkormányzati működtetési és fejlesztési feladataihoz, a költségvetés bevételi és kiadási források alapvető fontosságúak lesznek a jövőben is annak érdekében, hogy intézményeink, létesítményeink, közterületeink gyarapodjanak és városunk a jövőben is fejlődési pályán maradjon.

Kötelező és önként vállalt feladataink

A jelenlegi önkormányzati ciklusban megfelelő szakmaiság mellett biztonságosan és a lehetőségeinkhez mérten magas színvonalon láttuk el a törvényekben meghatározott és a helyben megszokott, vállalt feladatinkat. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy megfelelő pénzügyi, személyi létesítményi és eszköz hátteret biztosítottunk bölcsődéinknek, óvodáinknak, közművelődési-, szociális-, egészségügyi intézményeinknek, a polgármesteri hivatalnak és a helyi közszolgáltatásokat végző önkormányzati tulajdonú cégeknek. Ezen a területen a jövőben sem lehet más cél, mint a biztonságos, magas színvonalon teljesítő és legfőképpen a lakosság igényeinek megfelelő feladatellátás. Ennél a fejezetnél ki kell emelnem, hogy az előttünk álló ciklusban (a jelenleg folyó fejlesztésnek köszönhetően) új bölcsődével és abban 24 gyermek ellátását biztosító két csoportszobával bővül a gyermekvédelem helyi rendszere. Ez mellett (szintén folyamatban lévő fejlesztésnek köszönhetően) új közösségi házat működtethetünk. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az egészségügyi alapellátások megerősítésére, az orvos letelepedési programjaink folytatásával, valamint sokat kell dolgoznunk a szakellátások jövőbeni biztosításáért. 2014. óta már nem önkormányzati működtetésűek víziközmű rendszereink, azonban a kötelező feladaton túl mutatóan kötelességünk a korszerűsítés és a biztonságos működtetés megtartása.

Településfejlesztés

A településfejlesztés területén továbbra is kiemelt helyen szerepel a helyi gazdaság fejlesztése. 2019. őszén írtam, de ma is igaz: „A fejlesztési területek sorát a helyi gazdaság erősítésével kezdem, azon egyszerű oknál fogva, miszerint a város működéséhez, vagyonának gyarapításához elengedhetetlen a helyben keletkező bevételek növelése. Több és eredményesebb vállalkozás bővítheti, segítheti a tervek megvalósítását.” Az elmúlt években benépesítettük az üzleti parkot és új vállalkozások, cégek telepedtek le Abonyban. Ezen a területen is folytatnunk kell a megkezdett munkát új üzleti park területek kijelölésével, menedzselésével. Erre kiváló lehetőséget nyújthat a meglévő üzleti parkkal szemközti több mint 3 hektáros, valamint a parkerdő mellett 12 hektáros önkormányzati terület. A saját területeink menedzselése mellett segítenünk kell a magántulajdonú gazdasági, ipari területek fejlesztését, befektetési kiajánlását.

Az elmúlt négy és fél évet sújtó pandémia és rezsiválság ellenére, sikeres pályázatainknak köszönhetően rekord összegű uniós és kormány támogatás érkezett Abonyba, ennek köszönhetően pedig rekord számú fejlesztés valósult meg és van folyamatban városunkban. 2019-ben megkezdett munkánk eredményeként 3,419.055.844.-Ft összegű támogatást nyertünk el, amely új létesítményekben, épület és útfelújításokban, valamint új eszközökben tárgyiasulva gazdagítja Abonyt. Jelen újság keretei nem adnak lehetőséget az eddig elért eredmények tételes felsorolására (ezekről hónapról hónapra számot adott a városvezetés az Abonyi Napló hasábjain), azonban vannak jelenleg is folyamatban lévő beruházások, melyek jövőbeni feladatokat jelentenek. Ezek:

 • Kostyán Andor kúria felújítása,
 • Ungár kúria felújítása,
 • Varga István Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése,
 • Köztársaság úti óvoda energetikai korszerűsítése,
 • Egészségügyi alap és szakellátás infrastrukturális fejlesztése Abonyban, a Sivó kúria belső felújítása és egészségügyi eszközbeszerzése,
 • Szociális célú városrehabilitácó Abonyban, közösségi ház és bérlakások építése,
 • Helyi gazdaságfejlesztés Abonyban Abonyi piac területének fejlesztése,
 • ABOKOM NKft Tamási Áron utca 2. telephely felújítása,
 • Új bölcsőde építése Abony városban,
 • Társadalmi integrációs programok megvalósítása.

A jövőt tekintve a legfontosabb egyben kiemelt fejlesztési célok:

 • Folytatjuk a háziorvos letelepedési programok támogatását.
 • Az elkészült koncepció alapján elősegítjük a Kinizsi Pál Gimnázium korszerűsítését és bővítését.
 • Folytatjuk a strand fejlesztési koncepció kidolgozását, valamint a gyógyvíz minősítés megszerzésére irányuló eljárást.
 • Kiemelt fejlesztési területként kezeljük a bel-és külterületi útfelújításokat.
 • Korszerűsítjük a vziközműveinket, ezen belül az ivóvíz rendszert, a víztornyot, a szennyvíz hálózatot, a szennyvíztisztítót.
 • Kidolgozzuk a helyi Idősek otthonának koncepcióját.
 • Pályázati forráskutatással megkezdjük a geotermikus energia hasznosítási program megvalósítását.
 • Az ifj. Drávay József Ifjúsági Tábor felújítási koncepciójának elfogadását követően pályázati forráskutatással megkezdjük a tábor felújítását.

A kiemelt célok mellett az alábbi fejlesztések megvalósítását tűzzük célul:

 • Gazdasági területek fejlesztése, vonzó vállalkozói környezet megteremtése
 • Településrendezési eszközök folyamatos felülvizsgálatával elősegítjük a vonzó vállalkozói környezet kialakítását.
 • Fejlesztjük a piac és vásárcsarnok épületét.
 • Az Abony, külterület hrsz. 0163 (Vásártér) üzleti park fejlesztéssel növeljük a város gazdasági területét.
 • A parkerdő melletti önkormányzati területen (0390/58 hrsz) megkezdjük az ipari park kialakítását.

Infrastrukturális fejlesztések folytatása

 • Évente legalább 5000 négyzetméter, öt év alatt legalább 25 000 négyzetméter szilárd burkolatú aszfaltozott út felújítását végezzük el.
 • Folytatjuk a járdaépítési programot.
 • Előkészítjük az Abony Tószeg közötti kerékpárút építést, és ezzel megteremtjük az Eurovelo kapcsolódás, kerékpáros turizmusba való bekapcsolódás lehetőségét.
 • Közlekedésbiztonsági eszközöket telepítünk.
 • A megnövekedett gépjárműforgalomhoz igazodva fejlesztjük a parkolási területeket.
 • Fejlesztjük a város belvízvédelmi hálózatát.
 • Közösségi terek fejlesztése
 • Mikes tó melletti parkoló kiépítéséval javítjuk a parkolási feltételeket.
 • Mikes tó melletti területek pihenőpark és játszótéri elemeinek fejlesztésével növeljük az élményelemek számát.
 • Városi grund újjáépítésével újabb rekreációs területet hozunk létre.
 • Folytatjuk a Parkerdő területének fejlesztését.
 • Radák úti iskola területén park építésével és játszótér kialakításával újabb városrészben hozunk létre közösségi teret.

Intézményeink fejlesztése

 • Folytatjuk az óvodai udvarok, játszóterek fejlesztését.
 • Napelemes rendszerek telepítésével korszerűsítjük intézményeinket.
 • Folytatjuk a pályázati munkát a Gyöngyszemek Óvodája Szelei úti óvoda épületének felújítása érdekében.
 • Folytatjuk a pályázati munkát a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Arany János úti óvoda épületének felújítása érdekében.
 • Folytatjuk az Abonyi Lajos Falumúzeum felújítását.
 • Somogyi Imre Általános Iskola futópályájának megépítésével támogatjuk az iskolai sportot.
 • Támogatjuk a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola környezetvédelmi programjának megvalósítását.
 • Montágh Imre Általános Iskola játszóudvarának és parkolójának megépítését.
 • Támogatjuk a Bihari János Zeneiskola fejlesztését.

Környezet védelme és a zöld környezete fejlesztése

 • Elfogadjuk és megvalósítjuk a városi fenntartható energia és klíma akciótervet.
 • Nagy erdő területén erdei tanösvényt alakítunk ki.
 • Lépéseket teszünk a csapadékvíz helyben tartása érdekében.
 • Energiaközösséget alakítunk a megújuló energiaforrások közösségi előnyeinek kihasználása érdekében.
 • Növénytelepítésekkel fejlesztjük a természeti környezetet.
 • Folytatjuk a Virágos Abonyért és a Legszebb konyhakertek programot.
 • Gondoskodunk az illegális hulladék lerakó helyek megtisztításáról, valamint az elkövetők felderítéséről.
 • Növeljük a közterületi hulladékgyűjtő edények számát.
 • Támogatjuk a felelős állattartási programokat.

Megújuló energia hasznosítása

 • Intézmények villamosenergia ellátását biztosító napelemes rendszereket telepítünk.
 • Naperőművet létesítünk az üzleti parkban.
 • Termálvíz komplex hasznosításával átalakítjuk az önkormányzati intézmények fűtését.

Közlekedés és közbiztonság

 • Támogatjuk a közterületi kamerahálózat bővítését, illetve ezek arc- és rendszám felismerő szoftverekkel való kiegészítését, valamint a közterület-felügyelet megerősítését.
 • Támogatjuk a Polgárőrség működését.
 • Támogatjuk a rendőrsége működését. Szolgálati lakás biztosításával segítjük a rendőrök letelepedését.
 • Közlekedéstervező bevonásával megvizsgáljuk a város belterületi forgalomszabályozási eszközeit. Ezen belül egyes utak egyirányúsítását, parkolók kialakítását, gyalogos-átkelőhelyek kijelölését, közlekedés lassító berendezések, jelzőtáblák kihelyezését.
 • Támogatjuk a drogprevenciós munka megvalósítását.

Fontos fejlesztési feladataink közé tartozik

 • Folytatjuk az abonyi kúriák és más épített értékek megőrzése érdekében végzett felújításokat.
 • Városrehabilitációs program folytatása közösségi terek kialakításával és az önkormányzati bérlakásállomány növelésével.
 • A volt Mechanikai Művek területének fejlesztése – Vigyázó kastély megmentése és a területen rekreációs terület kialakítása.
 • Folytatjuk az értékteremtő közmunkaprogramot.

Támogatjuk és elősegítjük a nem önkormányzati feladatkörbe tartozó infrastruktúra fejlesztéseket. Ezen belül:

 • a Mátyás király út megépítésére tervezett állami beruházást,
 • a Városközpontba tervezett körforgalom kialakítását,
 • a Tápiószele-Abony közútról az M4-re csatlakozó csomópont kialakítását,
 • a MÁV állomás épületének, parkolójának és környezetének fejlesztését,
 • a Posta környezetének fejlesztését,
 • a római katolikus templom felújítását és az egyházi fenntartásban lévő temetők fejlesztését.

Közösségépítés

A korábbi években, évtizedekben megszokott városi programok folytatása mellett az elmúlt négy és fél évben olyan kisebb és nagyobb rendezvényeket, újszerű kezdeményezéseket valósítottunk meg, melyek egyrészt erősítették az Abonyiak identitását, másrészt térségi vagy országos kihatásuk miatt a városunkra irányították a figyelmet.

Újszerű kezdeményezésként szerveztük meg a város Idősügyi Tanácsát, melynek segítségével célzott programokat és aktív elfoglaltságot rendeztünk az idős korosztály számára. A sikereket látva természetszerűleg folytatjuk a Szenior Akadémiákat, az idősek klubfoglalkozásait, kulturális programjait.

Ugyancsak újszerű kezdeményezésként indítottuk az Ifjúsági Tanácsot, melynek támogatásával a jövőben olyan programkínálatot szeretnénk kialakítani a fiataloknak, amik az eltérő igényeket is figyelembe véve a lehető legszélesebb körnek ad élményt.

Az elmúlt években Abony és a térség kiemelt rendezvényei közé nőtte ki magát a Pecsenye Parádé, a Tarka Téri Éjszakai Piac, az Abonyi Vágta és a főtéri színházi programok sora. A hagyományos kulturális rendezvények mellett folytatjuk a nagy sikerű programjainak szervezését és mindent megteszünk azért, hogy egy-egy esemény a kultúrában, sportban, vagy gasztronómiában nyújtott élmény mellett adja meg mindannyiunknak a találkozás, a beszélgetés örömét.

Pető Zsolt polgármester

139 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak