Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2022.04.05 K.

Álláshirdetés- Sportcsarnok intézményvezetője

Abony Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Varga István Városi Sportcsarnokintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2022.július 01-2027. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kossuth Lajos utca 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
 •       Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú gazdasági végzettség , szakmai gyakorlat ,hasonló területen szerzett szakmai ismeret ,helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a pályázó szakmai életrajzát
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket,
 •       az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát
 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 •       pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen,
 •       nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pető Zsolt polgármester nyújt, a 53/360-135/107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/914/2022. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 •       Személyesen: , Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Humánpolitikai Bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Abony város honlapja - 2022. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

860 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak