Ugrás a tartalomhoz
2022.01.17 H.

Tájékoztatás Helyi Iparűzési Adóval kapcsolatban

Tájékoztatás

a helyi iparűzési adóval kapcsolatban

Bevallási kötelezettség teljesítése

 

 

Az adózó a 2021. évtől helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz papíralapon benyújtott iparűzési adó bevallási nyomtatványon.

2022. évtől kezdődően több jelentős változás is történt a helyi iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban.

A 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag az adózóknak az adóévben minden érintett önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől kezdődően bevezetésre került a 22HIPAK nyomtatvány, mellyel az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót.

Adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával. A bevallások szétbontását a Nemzeti Adóhatóság végzi, így minden önkormányzat a főlapokat és a rá vonatkozó M lapokat kapja meg, a szétbontott nyomtatványokat megküldi a bevallással érintett önkormányzatok részére.

22HIPAK nevű bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési, megyei önkormányzat az iparűzési adót bevezette.  

Mikro-, kis- és középvállalkozások adózása

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt. (a továbbiakban: Htv.) A Htv. 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései, az 51/L. § - 51/O. § alapján a mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) számára a helyi iparűzési adó mértéke a 2021. adóévben legfeljebb 1 százalék, tehát a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását.

A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott  nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

A rendelkezés - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

Annak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak, amely a tevékenységét 2021. évben kezdte meg, a fentieket a 2021. évben kezdődő adóévében, valamint a 2022. évben kezdődő adóévében, amennyiben a tevékenységét 2022. évben kezdte meg, a 2022. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

-    A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:

a 2021. április 1-jén hatályos, már hatályon kívül helyezett a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,

a fenti feltételnek meg nem felelő vállalkozó

2022. február 25-ig nyilatkozik

 

a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint - ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét. A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A törvényben foglalt adócsökkentő intézkedések állami támogatásnak minősülnek A kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

A feltételeknek megfelelő, azon adóalany esetében, aki/amely a 2021. évben nem nyújtotta be nyilatkozatát, akkor alkalmazható tehát a 2022. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, amennyiben a vállalkozó 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

 A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozatokat az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

 

KATA adózás

 

A kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy 2022. február 15-ig jelentheti be az önkormányzati adóhatóság számára.  

Amennyiben az adózó önkormányzat részére a KATA tételes átalányadózási formát nem jelenti be – a törvényben meghatározott – jogvesztő határidőig, akkor a későbbiekben nem élhet a KATA adózás alá történő bejelentkezés lehetőségével. (Annak ellenére, hogy az állami adóhatóságnál KATA szerinti adózást választotta)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó adózó 2022. február 15- ig jelentheti be, hogy az adóalapját 2022. évre már nem a KATA adózás szerint kívánja megállapítani a helyi iparűzési adó tekintetében.

Amennyiben az adóévben a KATA alany adófizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal  szünetelt, akkor helyi iparűzési adóbevallást kell az adóalanynak benyújtania. A bevallást az adóévet követő év január 17-ig kell benyújtani.

                                                                                              

756 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak