Ugrás a tartalomhoz
2022.01.14 P.

Döntés az alpolgármesterek tiszteletdíjáról

Abony Város képviselő- testülete 2022. január 13-i rendkívüli ülésén döntött az alpolgármesterek tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.

Erre jogszabály módosítás miatt volt szükség. A változtatást Abony Város Önkormányzat képviselő- testülete elfogadta.

Az ezzel kapcsolatos előterjesztés IDE kattintva is olvasható.

Az előterjesztés szerint:

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021.évi CXLVIII. törvény 26. §-a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (1), (2) és (4) bekezdését, melynek értelmében változik a polgármesterek illetménye 2022. január 01. napjától.

Az alpolgármesterek tiszteletdíja a polgármesteri illetmény százalékában van meghatározva ezért a 2022. január 01. napjától hatályos jogszabályváltozás ezen juttatásokat is érinti.

 

Az Mötv. 80. § (1)-(3) bekezdései alapján a képviselő-testületnek határozatban kell döntenie.

„80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.

(1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”

 

Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján „a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Fentiek alapján számítva az alpolgármesterek tiszteletdíja nem haladhatja meg a polgármester illetménye 50%-ának a 90 %-át azaz, a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja maximum 438 750.- Ft lehet.

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjuk 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosultak, mely a fenti tiszteletdíj tükrében 68 812.- Ft (kerekítve 68 810.- Ft)

A tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítása során figyelemmel kell lenni az Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglaltakra is, azaz az adott ügyben a személyes érintettséget be kell jelenteni és a kizárásról az érintett képviselő (polgármester, alpolgármester) kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testületnek döntenie kell.

Az Mötv. 35. § (4) bekezdése értelmében az alpolgármester illetménye és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.

Magyarország Kormánya 2021. február 08. napjától az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése értelmében a koronavírus világjárvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország egész területére.

 A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-a alapján:

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2021. június 15. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében:

 

„1. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.”

  

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

 

  1. határozati javaslat

 

……/2022. (I. 13.) számú Képviselő-testületi határozat

az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (általános alpolgármester)

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § és 80. §-ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános alpolgármester tiszteletdíját 438 750.- Ft-ban, azaz négyszázharmicnyolcezer-hétszázötven forintban állapítja meg 2022. január 01. napjától.
  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános alpolgármester költségtérítését a részére megállapított tiszteletdíj (438 750.- Ft) 15 %-ában, 68 810.- Ft-ban azaz hatvannyolcezer-nyolcszáztíz forintban állapítja meg 2022. január 01. napjától.

 

  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére.

                                   

  1. határozati javaslat

……/2022. (I. 13.) számú Képviselő-testületi határozat

az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének módosításáról (alpolgármester)

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § és 80. §-ban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 438 750.- Ft-ban, azaz négyszázharmicnyolcezer-hétszázötven forintban állapítja meg 2022. január 01. napjától.
  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester költségtérítését a részére megállapított tiszteletdíj (438 750.- Ft) 15 %-ában, 68 810.- Ft-ban, azaz hatvannyolcezer-nyolcszáztíz forintban állapítja meg 2022. január 01. napjától.

 

  1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére.
198 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak