Hír: Pályázati felhívás a Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetői beosztásának ellátására
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 december 11 hétfő - 11:10:11


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abony Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év; 2018. február 01. – 2021. január 31-ig szól.A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;  Büntetlen előélet;


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú gazdasági végzettség, szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életrajzát
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket
• az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen
• nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06/53-360-135/107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1234/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester részére, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázókat a Humánpolitikai Bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-terület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.4627 )