Hír: Pályázati felhívás a Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2017 április 04 kedd - 13:08:32


--- A pályázati felhívás határideje lejárt ---
Friss pályázatok itt -->

Abony Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Pingvines Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.augusztus 01-2022. július 31-ig-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3-5.A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényben illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú végzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
• nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
• annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• büntetlen előélet
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életrajzát
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket, szakmai programot
• az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt
• pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen
• nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázat elbírálása során hozzájárul-e nyílt ülés tartásához, vagy zárt ülés tartását kéri
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06/53-562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/696/2017., valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
• Személyesen: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázókat a Humánpolitikai Bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-terület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. Postacím: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://www.abony.hu/news.php?extend.3902 )