Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2017 október 25 szerda - 16:21:18     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0


A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.) intézményvezetői munkakör betöltésére.

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

2.  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

3.  A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető

4.  A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2018. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig.

5.  A munkavégzés helye: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.

6.  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a társult tagönkormányzatokkal.

7. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

8.  Pályázati feltételek:
8.1. a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
8.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1., 3., 6.1., 8.1., 9.1. pontjainak és/vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjainak való megfelelés, 8.3.vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
8.4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
8.5. legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
8.6. előnyt jelent szociális szakvizsga megléte.

9. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
9.1. részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget;
9.2. iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);
9.3. szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
9.4. szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;
9.5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
9.6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
9.7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;
9.8. a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján;
9.9. a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz;
9.10. a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
9.11.  a szociális szakvizsgát igazoló dokumentum (amennyiben a pályázó rendelkezik vele);
9.12.  a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Diósgyőri Gitta, Cegléd Város Jegyzője nyújt, a 06/53/511-400-es telefonszámon vagy a jegyzo@cegledph.hue-mail címen.

11.  A pályázatok benyújtásának módja:
11.1 Postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány - kötés nélkül) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke részére történőmegküldésével (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8578/2017 és a munkakör megnevezését: intézményvezető.
11.2 elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu email címre.

12.  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
12.1 A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,
12.2 a pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja,
12.3 a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével – dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

13.  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25. (a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának januári ülése)

14.  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
14.1 A KÖZIGÁLLÁS-on publikálási időpontja: 2017. október 25.
14.2 www.ctkt.hu, www.abony.hu és www.cegled.hu – 2017. október 25.
14.3 a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon – 2017. október 25.